جواد داوود شمس
ميسا مسعود عماشه
30/06/2017
بقعاثا
.