سائد فوزي درويش
اسيل اسامه ابو عواد
15/09/2023
بقعاثا
.