1744243200
ساهر ذوقان ابو عواد
شام اكرم مسعود
04/10/2025
بقعاثا
.