عطفي صالح ابو عواد
نعمت هايل ابو عواد
21/05/2021
بقعاثا
.