نادر عادل ابو عواد
تيما نضال ابو رافع
21/07/2018
بقعاثا
.